Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây được quy định

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây được quy định

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây được quy định bởi 4 cặp gen không alen phân li độc lập và tương tác theo kiểu cộng gộp. Mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 5 cm. Cây thấp nhất có chiều cao là 80 cm. Cho giao phấn cây thấp nhất với cây cao nhất để thu F1, cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lý thuyết, nếu lấy ngẫu nhiên một cây F2 có chiều cao 95 cm thì xác suất cây này mang một cặp gen dị hợp là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : AABBDDEE x aabbddee

F1 : AaBbDdEe

F1 x  F1: AaBbDdEe  x AaBbDdEe

Cây cao 95 cm => có  3 alen

Xác suất xuất hiện 1 cây có 3 alen trội là :(frac{C_{8}^{2}}{2^{8}}=frac{56}{256})

Xác suất xuất hiện 1 cấy cao 95 cm và  một cặp gen dị hợp ( một cặp gen đồng hợp trội , hai  cặp gen đồng hợp lặn

 (frac{1}{2}times frac{1}{4}times frac{1}{4}times frac{1}{4}times 4times 3=frac{3}{32})

Xác suất để lấy cây thân cao và cây này có 1 cặp gen dị hợp: (frac{frac{3}{32}}{frac{56}{256}}=frac{768}{1792}=frac{3}{7})

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn