Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen khôn

 Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen khôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không alen phân li độc lập cùng qui định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 2 alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong 2 alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen qui định, alen D qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d qui định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 ¬ có tỉ lệ kiểu hình là 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa đỏ: 3 cây quả dẹt, hoa trắng: 1 cây quả tròn, hoa trắng: 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có P hoa đỏ,quả dẹt mà F1 thu được các kiểu hình khác P => P dị hợp 3 cặp gen. => Loại D

Tỷ lệ dẹt:tròn:dài =9:6:1 , tỷ lệ đỏ: trắng= 3:1 . 

- Nếu 3 gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình phải là (9:6:1)(3:1)≠ đề bài => 2 trong 3 gen này phải nằm trên cùng 1 NST.

Ở F1 ta không thấy xuất hiện kiểu hình dài trắng (aabbdd) => 2 gen nằm trên cùng 1 NST dị hợp đối và không có HVG. => Loại B,C

Vậy đáp án phù hợp là A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn