Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do 2 gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả 2 gen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong 2 alen cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 quả dẹt, hoa đỏ : 5 quả tròn, hoa đỏ : 3 quả dẹt, hoa trắng : 1 quả tròn, hoa trắng : 1 quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi tường, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A-B – dẹt

A-bb = aaB- = tròn

aabb – dài

Xét tính trạng hình dạng quả là : 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài

=>  P dị hợp hai cặp gen

=>  AaBb x AaBb

Đỏ : trắng = 3 đỏ : 1 trắng

Xét tỉ lệ  phân li kiểu hình chung có thế suy ra kết luận   3 gen nằm trên 2 NST khác nhau và

GS A liên kết với D

Ta có aaD- bb =  => aaD- = = 0.25

=>  aadd = 0

=> Liên kết hoàn toàn kiểu gen của P là Bb

=>  Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn