Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen khô

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ.

Nuôi cấy hạt phấn của cây P thành các dòng đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa tạo thành các dòng lưỡng bội thuần chủng, tỉ lệ cây quả dẹt, hoa trắng thu được là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Tìm thành phần gen của cây P:

+ F1: Dẹt:tròn:dài = 9:6:1 → P: AaBb.

+ F1: Đỏ:trắng = 3:1 → P: Dd.

- P: AaBb,Dd cho tối đa 6 loại kiểu hình nhưng F1 chỉ cho 5 loại kiểu hình → Aa hoặc Bb cùng trên 1 nhiễm sắc thể với Dd và liên kết gen hoàn toàn.

- F1 không xuất hiện cây dài, trắng aabb,dd → P không tạo được giao tử ab,d → P:  hoặc

- Cây P giảm phân cho 4 loại hạt phấn: AdB = Adb = aDB = aDb = 25%.

→Khi nuôi cấy các hạt phấn của cây P ta thu được cây dẹt, trắng = = 25%.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn