Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 cặp gen qui đị

 Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 cặp gen qui đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 1 cặp gen qui định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng F1 thu được 100% cây hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ ở đời F1 lai với cây hoa trắng P thu được Fa. Cho các cây Fa tạp giao với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây hoa trắng: 43,75% cây hoa đỏ. Tính xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở F2 mà khi cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 6,25%.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy ước A: Đỏ > a:trắng

ð    P: AA x aa

ð    F1:  Aa

Lấy F1 lai hoa trắng P

ð    Aa x aa

ð    Fa: Aa : aa

ð    Cho Fa tạp giao → (Aa : aa) x (Aa : aa)

ð    F2: AA, Aa, aa

ð    Như vậy trong tổng số hoa đỏ: AA= ; Aa=

ð    Để chọn được 4 cây hoa đỏ ở F2 mà khi cho các cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng (6,25%).

ð    6.25%  = x .

Vậy theo đề bài ta phải chọn được 1 cây Aa và 3 cây AA

 =

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn