Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật xét 2 cặp gen quy định hai cặp tín

Ở một loài thực vật xét 2 cặp gen quy định hai cặp tín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây đều dị hợp 2 cặp gen và có kiểu gen giống nhau giao phấn với nhau, thu được F1 có 4% số cá thể đồng hợp lặn về 2 cặp gen. Cho biết không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số hoán vị là 20%.

II. Ở F1, loại kiều hình có 1 tính trạng trội chiếm 42%.

III. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen lai phân tích, có thể thu được đời con với tỉ lệ kiểu hình 4:4:1:1.

IV. F1 có 4 kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tần số HVG

+ Tính ab/ab → ab = ?

+ Tính f khi biết ab

Bước 2: Tính tỉ lệ các kiểu hình còn lại

Sử dụng công thức

+ P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

Bước 3: Xét các phát biểu

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen

Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2

Giải chi tiết:

Tỷ lệ kiểu gen aabb =0,04=0,1 × 0,4 = 0,2 × 0,2 <6,25% → các gen liên kết không hoàn toàn →ab=0,2<0,25 → là giao tử hoán vị.

P: (dfrac{{Ab}}{{aB}} times dfrac{{Ab}}{{aB}};f = 40% ); A-B-=0,54; A-bb=aaB-=0,21.

Xét các phát biểu:

I sai

II đúng, A-bb+aaB-=0,42

III sai, (dfrac{{Ab}}{{aB}} times dfrac{{ab}}{{ab}};f = 40%  to left( {0,3Ab:0,3{rm{a}}B:0,2{rm{A}}B:0,2ab} right)ab) → Tỉ lệ kiểu hình 3:3:2:2.

IV đúng, (dfrac{{Ab}}{{ab}};dfrac{{aB}}{{ab}};dfrac{{Ab}}{{Ab}};dfrac{{aB}}{{aB}})

Ý kiến của bạn