Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, xét 3 gen nằm trên NST thường, mỗi gen có 2 alen, alen trội là trội hoàn

toàn so với alen lặn. Thực hiện phép lai giữa một cơ thể dị hợp 3 cặp gen với một cơ thể đồng hợp lặn về 3 cặp gen này, thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình: 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Kết luận nào sau đâylà đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- P: Aa,Bb,Dd  x aa,bb,dd → F1: 3:3:3:3:1:1:1:1.

- Vì F1 có 8 loại kiểu hình, trong đó có 4 loại kiểu hình có tỉ lệ lớn bằng nhau và 4 loại kiểu hình có tỉ lệ bé bằng nhau → 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST và có hoán vị gen.

=> Đáp án B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn