Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một loài thựcvật lưỡng bội tính trạng màu hoa do 2 cặ

Ở một loài thựcvật lưỡng bội tính trạng màu hoa do 2 cặ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thựcvật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với alen d quy định quả nhỏ, các gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. cho các phát biểu sau :

(1). Theo lí thuyết, có 3 sơ đồ lai phù hợp với phép lai nói trên.

(2). Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ ở F2 giao phấn ngẫu nhiên xác suất thu được cá thể chứa 3 alen trội là 32/81

(3). Kiểu gen cây P : AaBbDd

(4). Khi xử lí các hạt P bằng một loại hóa chất người ta thấy cặp gen Aa đã nhân đôi nhưng không phân li và hình thành nên một cây tứ nhiễm. Cho cây gieo từ hạt này lai với cây có kiểu gen AaBbdd.Tỷ lệ kiểu gen ở đời con là : 10:10:5:5:5:5:2:2:1:1:1:1

Tìm số phát biểu đúng :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn →2 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25% → P : AaBbdd

P giao phấn với 1 cây khác thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1 = (3 :1)(1 :1) → AaBbdd × AABb/AaBB/aabb Dd

Xét các phát biểu

(1) đúng.

(2) đúng. Hoa đỏ quả nhỏ ở F1­ : (1AA :2Aa)(1BB :2Bb)dd ↔giao tử (2A :1a)(2B :1b)dd giao phấn

(2A :1a)(2B :1b)dd ×(2A :1a)(2B :1b)dd ↔ (4AA :4Aa :1aa)(4BB :4Bb :1bb)dd

→ nhiên xác suất thu được cá thể chứa 3 alen trội là : (2 times dfrac{4}{9} times dfrac{4}{9} = dfrac{{32}}{{81}})

(3) sai.

(4) đúng, thể tứ nhiễm ở cặp Aa : AAaaBbdd ×  AaBbdd

+ Cặp AAaa × Aa → (left( {dfrac{1}{6}AA:dfrac{4}{6}Aa:dfrac{1}{6}aa} right)left( {dfrac{1}{2}A:dfrac{1}{2}a} right) leftrightarrow dfrac{1}{{12}}AAA:dfrac{5}{{12}}AAa:dfrac{5}{{12}}Aaa:dfrac{1}{{12}}aaa)

+ Bb × Bb → 1BB:2Bb:1bb

+ dd × dd → dd

Tỉ lệ kiểu gen là (1:5:5:1)(1:2:1) ↔ 10:10:5:5:5:5:2:2:1:1:1:1

Chọn B

Ý kiến của bạn