Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở một quần thể có thành phần kiểu gen là 036AA 048Aa

Ở một quần thể có thành phần kiểu gen là 036AA 048Aa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Tần số alen a của quần thể này là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa 


Tần số alen ({p_A} = x + dfrac{y}{2} to {q_a} = 1 - {p_A})

Giải chi tiết:

Tần số alen a ( = dfrac{{0,48}}{2} + 0,16 = 0,4)

Chọn C

Ý kiến của bạn