Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 gen: gen thứ nhất và gen thứ

Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 gen: gen thứ nhất và gen thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể ngẫu phối, xét 3 gen: gen thứ nhất và gen thứ hai đều có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ ba có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả bốn gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số loại kiểu gen của gen thứ ba: 4 x 5 : 2 = 10 kiểu gen

Số loại kiểu gen từ gen 1 và gen 2: + 3 x 3 = 54

Vậy số kiểu gen được tạo ra là : 54 x 10 = 540

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn