Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của

Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở P có Aa = 0,08 x 8 = 0.64

Ở P có AA = 0.2 => A - = 0.2 + 0.64 = 0.84

Ở P có aa = 1 – 0.84 = 0.16

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn