Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nhiều Đồng bằng ven biển miền Trung có sự phân chia làm ba

Ở nhiều Đồng bằng ven biển miền Trung có sự phân chia làm ba

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nhiều Đồng bằng ven biển miền Trung có sự phân chia làm ba dải giáp biển là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn