Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nước ta, hệ sinh thái xavan, cây bụi gai nhiệt đới khô tập

Ở nước ta, hệ sinh thái xavan, cây bụi gai nhiệt đới khô tập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta, hệ sinh thái xavan, cây bụi gai nhiệt đới khô tập trung ở vùng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn