Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở nước ta hiện nay, sản xuất lương thực vẫn được coi trọng h

Ở nước ta hiện nay, sản xuất lương thực vẫn được coi trọng h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở nước ta hiện nay, sản xuất lương thực vẫn được coi trọng hàng đầu vì:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn