Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở phép lai ♂AaBb x ♀AaBb. Trong qu

Ở phép lai ♂AaBb x ♀AaBb. Trong qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở phép lai ♂AaBb x ♀AaBb. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa ở 10% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường; Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb ở 2% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường.

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở đời con có tối đa 40 loại kiểu gen đột biến lệch bội về cả 2 cặp nhiễm sắc thể nói trên.

(2) Ở đời con, hợp tử đột biến dạng thể ba chiếm tỉ lệ 5,8%.

(3) Ở đời con, hợp tử AAaBb chiếm tỉ lệ 1,225%.

(4) Trong các hợp tử bình thường ở đời con, hợp tử aabb chiếm tỉ lệ 5,5125%.

Số phát biểu đúng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- ♂Aa x ♀Aa = ♂(5,5%O,45%A,45%a) x ♀(1/2A,1/2a) → con:

2,5a; 2,5a; 2,5%A; 2,5%a; 22,5; 45; 22,5.

- ♂Bb x ♀Bb = ♂(1/2B; 1/2b) x ♀(1; 1%O; 49%B; 49%b) → con:

0,5b; 0,5b; 0,5%B; 0,5%b; 24,5; 49; 24,5.

(1) sai, đời con có số kiểu gen đột biến 2n ± 1 ± 1 = 4 x 4 = 16 kiểu gen.

(2) đúng, tỉ lệ hợp tử đột biến 2n + 1:

(AAa + Aaa)(BB + Bb + bb) + (AA + Aa + aa)(BBb + Bbb)

= 0,05 x 0,98 + 0,9 x 0,01 = 0,058 = 5,8%.

(3) đúng: AAaBb = 2,5% x 49% = 1,225%.

(4) sai: trong các hợp tử bình thường, hợp tử aabb chiếm tỉ lệ: 0,055125/ (0,9 x 0,98) = 6,25%.

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn