Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt có hai alen nằm trên vùng

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt có hai alen nằm trên vùng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt có hai alen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng.Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% ruồi mắt đỏ :

25% ruồi mắt trắng và tất cả ruồi mắt trắng đều là ruồi đực?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ lệ phân li kiểu hình 3  mắt đỏ : 1 mắt trắng

→ Bố mẹ dị hợp

→Kiểu hình mắt trắng chỉ có ở ruồi giấm đực  khoog xuất hiện ở ruồi giấm cái => gen  nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X

→ Bố mẹ có kiểu gen XBXb × XBY

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn