Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm khi lai ruồi cái thuần chủng mắt đỏ với ruồi đực

Ở ruồi giấm khi lai ruồi cái thuần chủng mắt đỏ với ruồi đực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm khi lai ruồi cái thuần chủng mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng được F1. Cho ruồi F1 ngẫu phối được F2 phân li kiểu hình:

Ruồi cái: 100% mắt đỏ.

Ruồi đực: 50% mắt đỏ, 50% mắt trắng.

Cho F2 ngẫu phối được F3. Cho F3 ngẫu phối được F4. Trong số ruồi cái F4, tỉ lệ ruồi mắt đỏ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có ruồi cái và ruồi đực F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau  => gen quy đinh nằm trên  vùng không tương đồng của NST X

F2 : cái 100% mắt đỏ. : XAXA : XAXa

Đực 50% mắt đỏ, 50% mắt trắng.: XAY : XaY

G F2 : ♀( 3/4 X: 1/4Xa ) (  1/4 X: 1/4Xa : Y)

F3 : 3/16 XX : 4/16 XXa : 1/16 XX

        3/4 XY : 1/4 XY

GF3 : ♀(5/8 X : 3/8 X) x ♂( 3/4 X: 1/4 X: ½ Y )

Tỉ lệ kiểu  gen ruồi giấm cái là : 15/32 XX : 14/32 XXa : 3/32XX

Tỉ lệ ruồi giấm  cái mắt đỏ là : 1- 3/32 = 29/32

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn