Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, xét phép lai {{Ab} over {aB}}{{DH} over {dh}}{X^E}{X^e} times {{Ab} over {aB}}{{DH} over {dh}}{X^E}Y, tỷ lệ kiểu hình con đực mang tất cả các tính trạng trội ở đời con chiếm 8.75%. tỷ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội 2 tính trạng lặn ở đời con của phép lai trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỷ lệ con đực mang tất cả các tính trạng trội là 8.75%.ở phép lai : => Tỷ lệ A-B-D-H- =0.0875:0.25=0.35 

Ở Ruồi giấm chỉ có con cái có hoán vị gen, 

Áp dụng công thức: trội – trội = lặn – lặn +0.5 

Trội – lặn = lặn – trội = 0.25 – lặn – lặn.

Xét cặp NST chứa cặp gen Aa, Bb, ở bên ruồi đực không thể tạo ra ab => tỷ lệ ab/ab = 0 => A-B- =0.5, A-bb= aaB- = 0.25

Ta có A-B- =0,5 => D-H- = 0.35:0.5 =0.7 => dh/dh= 0.2 và D-hh=ddH- = 0.25-0.2 = 0.05

Vậy tỷ lệ kiểu hình trội về 3 tính trạng và lặn về 2 tính trạng là tổng của

các tỷ lệ sau:

 

Tổng tất cả bằng 0.2125 = 21.25%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn