Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do mộ

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do mộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở thế hệ F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình: 3 con mắt đỏ: 1 con mắt trắng, trong đó ruồi giấm mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở Fgiao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, theo lí thuyết, trong tổng số ruồi giấm thu được ở F3, ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A- Đỏ >> a – trắng

Tỉ lệ kiểu hình phân li khác nhau ở hai  giới => Gen nằm trên NST X không nằm trên Y .

Kiểu hình ruồi  giấm đực mắt đỏ là XAY ; ruồi giấm đực mắt trắng XaY

Kiểu hình ruồi  giấm cái mắt đỏ là XAX_ ; ruồi giấm cái  mắt trắng XaXa

Ruối cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp là XAXa

XAX x XAY => 0,25 XaY

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn