Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy đị

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ. Cho các ruồi giấm ở thế hệ F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình : 75% con mắt đỏ : 25% con mắt trắng, trong đó ruồi giấm mắt trắng toàn ruồi đực. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở F2 giao phối với ruồi giấm đực mắt đỏ thu được F3. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra, theo lý thuyết, trong tổng số ruồi giấm thu được ở F3 ruồi giấm đực mắt đỏ chiếm tỉ lệ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P: đực trắng x cái đỏ

F1 : 100% đỏ

Tính trạng do 1 gen có 2 alen qui định

=> A đỏ >> a trắng

F1 x F1 :

F2 : 3 đỏ : 1 trắng (đực)

Do tỉ lệ KH 2 giới khác nhau ở F2

=> Gen qui định tính trạng nằm trên NST giới tính

Có đực F2 : 1 đỏ : 1 trắng

=> Cái F1 : XAXa

=>F1 x F1 : XAXa     x     XAY

=> F2 : 1 XAXA : 1 XAXa  : 1 XAY   :  1 XaY

Ruồi giấm cái mắt đỏ có kiểu gen dị hợp ở F2 lai với ruồi giấm đực mắt đỏ :

    XAXa   x  XAY

F3 : 1 XAXA : 1 XAXa  : 1 XAY   :  1 XaY

Trong tổng số ruồi thu được, ruồi giấm đực chiếm 25%

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn