Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở sinh vật nhân thực, xét các trường hợp sau: (1) Gen nằm t

Ở sinh vật nhân thực, xét các trường hợp sau: (1) Gen nằm t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở sinh vật nhân thực, xét các trường hợp sau:

(1) Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính ở vùng tương đồng và trên một cặp nhiễm sắc thể có nhiều cặp gen.

(2) Gen nằm ở tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có nhiều gen.

(3) Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và trên một cặp nhiễm sắc thể có nhiều cặp gen.

(4) Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và trên một cặp nhiễm sắc thể có ít cặp gen.

(5) Gen nằm ở tế bào chất (trong ti thể hoặc lục lạp) và trong mỗi bào quan có ít gen.

(6) Gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y ở vùng không tương đồng và trên một nhiễm sắc thể có nhiều gen.

Trong các trường hợp trên, có bao nhiêu trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

- Ở sinh vật nhân thực, các trường hợp gen không tồn tại thành cặp alen:

+ Gen nằm trong tế bào chất (ti thể, lục lạp).

+ Gen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X trên cơ thể XY.

+ Gen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

- Các trường hợp gen tồn tại thành cặp alen:

+ Gen trên nhiễm sắc thể thường.

+ Gen trên con XX.

+ Gen trên vùng tương đồng XY.

- Vậy (2), (5) và (6) các gen không tồn tại thành cặp alen.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn