Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 9N Khi chuyển vật

Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng 9N Khi chuyển vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở trên mặt đất một vật có trọng lượng (9N.) Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất (3R) ((R) là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trọng lượng của một vật trên mặt đất:  (P = G.dfrac{{mM}}{{{R^2}}})


Trọng lượng của một vật ở độ cao (h:)  ({P_h} = G.dfrac{{mM}}{{{{left( {R + h} right)}^2}}})

Giải chi tiết:

Vật ở trên mặt đất :  (P = G.dfrac{{mM}}{{{R^2}}} = 9N)

Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất (3R:)

({P_h} = G.dfrac{{mM}}{{{{left( {3R} right)}^2}}} = dfrac{1}{9}.G.dfrac{{mM}}{{{R^2}}} = dfrac{P}{9} = dfrac{9}{9} = 1N)

Chọn D.

Ý kiến của bạn