Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trú

 Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trú

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gen cấu trúc trong Operon Lac, kết luận nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi nhân đôi , nhân đôi cả hệ gen => số lần nhân đôi bằng nhau

Các gen khác nhau thực hiện chứa năng khác nhau tế bào cần với mức độ khác nhau và còn tùy từng thời điểm nên số lần phiên mã thường khác nhau. Tuy nhiên các gen này lại cùng trong một cụm operon, có chức năng liên quan đến nhau, cùng chung một promoter nên có số lần phiên mã như nhau

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn