Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

on the computer now Is Peter working Was Peter working

on the computer now Is Peter working Was Peter working

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

_____ on the computer now?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn