Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

On the first semester we went to the…to visit our teach

On the first semester we went to the…to visit our teach

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

On the first semester we went to the…..to visit our teacher’s photo collection


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn