Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

On the whole the rescue mission was well executed In fa

On the whole the rescue mission was well executed In fa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

On the whole, the rescue mission was well executed.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

On the whole: Nói chung

A. In fact: Trên thực tế

B. In particular: Đặc biệt

C. At once: Ngay lập tức

D. In general: Nói chung

=> On the whole >< In particular

Tạm dịch: Nói chung nhiệm vụ giải cứu đã được thực hiện tốt.

Chọn B.

Ý kiến của bạn