Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

One condition of this job is that you must be to work

One condition of this job is that you must be to work

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

One condition of this job is that you must be ______ to work at weekends.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. be accessible to (adj): có thể tiếp cận, dễ bị ảnh hưởng

B. be acceptable to (adj): chấp nhận được

C. be capable of (adj): có khả năng

D. be available to/for (adj): có sẵn, sẵn sàng

Tạm dịch: Một điều kiện của công việc này là bạn phải sẵn sàng làm việc vào cuối tuần.

Chọn D.

Ý kiến của bạn