Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

One of the best ways to encourage your children to read

One of the best ways to encourage your children to read

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

One of the best ways to encourage your children to read are to provide interesting titles for them to enjoy.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Giải chi tiết:

One of the + adj-est/ most adj + N(số nhiều) + V(chia số ít)

Sửa: are => is

Tạm dịch: Một trong những cách tốt nhất để khuyến khích con bạn đọc là cung cấp những tựa sách thú vị để chúng thích thú.

Chọn C.

Ý kiến của bạn