Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ông hơn cháu 64 tuổi Biết tuổi cháu bằng 15 tuổi ông Tí

Ông hơn cháu 64 tuổi Biết tuổi cháu bằng 15 tuổi ông Tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ông hơn cháu 64 tuổi. Biết tuổi cháu bằng (frac{1}{5}) tuổi ông. Tính tuổi ông và cháu?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biết hiệu số tuổi của hai ông cháu là 64 tuổi, tỉ số tuổi cháu và tuổi ông là (frac{1}{5}).


Ta giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó để tìm tuổi ông và tuổi cháu.

Giải chi tiết:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: (5 - 1 = 4) (phần)

Tuổi cháu là: (64:,4 times 1 = 16) (tuổi)

Tuổi của ông là: (16 times 5 = 80) (tuổi)

Đáp số: Tuổi cháu: 16 tuổi, tuổi ông 80 tuổi.

Chọn B. 

Ý kiến của bạn