Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Only when into smart clothes after the match to talk

Only when into smart clothes after the match to talk

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Only when ________ into smart clothes after the match ________ to talk to the TV reporters


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn