Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Orphan elephants need the same companionship as they w

Orphan elephants need the same companionship as they w

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Orphan elephants need ______ the same companionship as they would have received from their mothers in the wild.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn