Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Our project was successful its practicality in terms o

Our project was successful its practicality in terms o

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Our project was successful ________ its practicality.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm từ

Giải chi tiết:

A. in terms of: về, xét về

B. with a view to: với mục đích, mong muốn, mục tiêu

C. regardless + of: bất kể, mặc cho

D. on behalf of: thay mặt cho

Tạm dịch: Dự án của chúng tôi đã thành công xét về mặt thực tiễn của nó.

Chọn A.

Ý kiến của bạn