Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Oxi hoá hoàn toàn 06 gam một hợp chất hữu cơ A thu được

Oxi hoá hoàn toàn 06 gam một hợp chất hữu cơ A thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam một hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,720 gam H2O. Công thức đơn giản nhất của A là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính nCO2 ⟹ nC; nH2O ⟹ nH


⟹ mO = mA – mC – mH . ⟹ nO


Gọi công thức đơn giản nhất của A là CxHyOz


⟹ x : y : z = nC : nH : nO

Giải chi tiết:

nCO2 = 0,03 mol ⟹ nC(A) = nCO2 = 0,03 mol.

nH2O = 0,04 mol ⟹ nH(A) = 2nH2O = 0,08 mol.

⟹ mO(A)= 0,16 g. ⟹ nO(A) = 0,01 mol.

Gọi công thức đơn giản nhất của A là CxHyOz

⟹ x : y : z = nC : nH : nO = 0,03 : 0,08 : 0,01 = 3 : 8 : 1.

Vậy A có CTPT là C3H8O.

Đáp án B

Ý kiến của bạn