Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Oxit axit là:

Oxit axit là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Oxit axit là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

Ý kiến của bạn