Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt và cả 2 điểm đều có tung đ

(P) cắt (d) tại 2 điểm phân biệt và cả 2 điểm đều có tung đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn