Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Cho P:

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho P:frac{AB}{ab}  Dd  x frac{AB}{ab} Dd, hoán vị gen xảy ra ở hai giới như nhau, alen trội là trội hoàn toàn. Ở F1, số cây cỏ kiểu hình mang cả 3 tính trạng lặn chiếm 2,25%. Theo lý thuyết, trong số kiểu hình mang 3 tính trạng trội, kiểu gen dị hợp tử vể cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cây  dd = 2,25% =>  = 2,25% x 4 = 9% = 0,09

Do đó ab =  = 0,3 > 0,25 => ab là giao tử liên kết

=> Ab = aB = 0,2

Tần số kiểu gen dị hợp 3 cặp gen:

  Dd +  Dd = 2 x 0,3 x 0,3 x 0,5 + 2 x 0,2 x 0,2 x 0,5 = 0,13 = 13%

Tỷ lệ kiểu hình trội 3 tính trạng: (50% + 9% ) x 0,75  = 44,25%

Tỷ lệ cây kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen trên tổng số cây có kiểu  hình trội là:

 13% : 44,25% = 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn