Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText9">Ti lệ phân li kiểu hình li 1 : 1 : 1 :

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ti lệ phân li kiểu hình li 1 : 1 : 1 : 1 không thể xuất hiện trong phép lai thuộc quy luật di truyền nào sau dây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong quy luật di truyền theo dòng mẹ thì có 100% cá thể con sinh ra có kiểu gen

phân li và không xuất hiện  kiểu hình li 1 : 1 : 1 : 1

Liên kết gen xuất hiện khi lai phân tích cá thể dị hợp hai cặp gen và hoán vị với tần số 50 %

Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn