Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="Default">Đun nóng 66,4 gam hỗn hợp M gồm 3 ancol đ

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đun nóng 66,4 gam hỗn hợp M gồm 3 ancol đơn chức no, mạch hở X, Y, Z với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 55,6 gam hỗn hợp N gồm 6 ete có số mol bằng nhau. Mặt khác đun nóng cũng lượng hỗn hợp M trên với H2SO4  đặc ở 170oC được m gam một anken P duy nhất. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

2ROH -> ROR + H2O

Dựa vào phản ứng tổng quát trên

Bảo toàn khối lượng : mH2O = mancol – mete = 10,8g

=> nH2O = 0,6 mol => nancol = 1,2 mol

Vì các ete có số mol bằng nhau => 3 ancol ban đầu cũng có số mol bằng nhau

=> nX= nY = nZ = 0,4 mol

=> mancol = (14x + 18).0,4 + (14y + 18).0,4 + (14x + 18).0,4 = 66,4

=> x + y + z = 8

Và số C trung bình = 2,67

Khi phản ứng tách nước tạo 1 anken duy nhất

Nếu có ancol là đồng phân của nhau => Số C từ 3 trở lên => không thỏa mãn

=> Xét trường hợp chỉ có 1 ancol có thể tách nước

=> Bộ ancol thỏa mãn : CH3OH ; C2H5OH ; (CH3)3CCH2OH

=> anken P là C2H4 => m = 11,2g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn