Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

P overline A overline B 072 082 018 028 Giải chi tiết

P overline A overline B 072 082 018 028 Giải chi tiết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(Pleft( {overline A overline B } right))


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cho A, B là hai biến cố độc lập, ta có: (Pleft( {AB} right) = Pleft( A right).Pleft( B right)].


Và công thức (Pleft( {A cup B} right) = Pleft( A right) + Pleft( B right) - Pleft( {AB} right)).

Giải chi tiết:

Ta có: (Pleft( {overline A } right) = 1 - Pleft( A right) = 1 - 0,6 = 0,4); (Pleft( {overline B } right) = 1 - 0,3 = 0,7).

( Rightarrow Pleft( {overline A overline B } right) = Pleft( {overline A } right).Pleft( {overline B } right) = 0,4.0,7 = 0,28).

Ý kiến của bạn