Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

People all trees along the streets at this time two ye

People all trees along the streets at this time two ye

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

People ______ all trees along the streets at this time two years ago.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn