Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

People are now migrating to big cities on a massive sc

People are now migrating to big cities on a massive sc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

People are now migrating to big cities on a massive ________.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn