Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân số 60100 bằng phân số nào dưới đây 2030 3025 35 30

Phân số 60100 bằng phân số nào dưới đây 2030 3025 35 30

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân số (frac{{60}}{{100}}) bằng phân số nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Rút gọn phân số (frac{{60}}{{100}}) ta tìm được phân số bằng nó. 

Giải chi tiết:

Ta có: (frac{{60}}{{100}} = frac{{60:10}}{{100:10}} = frac{6}{{10}} = frac{{6:2}}{{10:2}} = frac{3}{5}).

Chọn C.

Ý kiến của bạn