Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân số nào dưới đây lớn hơn 1 54     34               

Phân số nào dưới đây lớn hơn 1 54     34               

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân số nào dưới đây lớn hơn 1.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân số lớn hơn 1 là phân số có tử số lớn hơn mẫu số.

Giải chi tiết:

Phân số lớn hơn 1 là: (frac{5}{4})

Chọn A.

Ý kiến của bạn