Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích A thành nhân tử.

Phân tích A thành nhân tử.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích A thành nhân tử.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

A = (√y – 2x)( √y – 3x).

 

Ý kiến của bạn