Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông

Phân tích điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Trình bày những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á còn tồn tại cho đến ngày nay?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, liên hệ.

Giải chi tiết:

*Điều kiện hình thành:

- Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp trồng lúa nước.

- Nhu cầu trị thủy, làm thủy lợi và chống ngoại xâm.

- Tác động về măt kinh tế của các thương nhân Ấn Độ và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

*Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á còn tồn tại cho đến ngày nay:

- Tôn giáo: Đạo Phật (Ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều quốc gia ở Đông Nam Á).

- Kiến trúc: Ăngco Vát và Ăngco Thom (kiến trúc chịu ảnh hưởng từ kiến trúc Hinđu giáo và Phật giáo), Thạt Luổng (kiến trúc Phật giáo),…

- Chữ viết: Trên cơ sở chữ Phạn, một số quốc gia ở Đông Nam Á đã sáng tạo nên chữ viết riêng.

Ý kiến của bạn