Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tích một hiđrocacbon X người ta thu được một số dữ

Phân tích một hiđrocacbon X người ta thu được một số dữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tích một hiđrocacbon X, người ta thu được một số dữ liệu sau: cacbon (C) chiếm 85,71%. Công thức đơn giản nhất của X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

%H = 100% - %C


Gọi công thức đơn giản nhất của X là CxHy


⟹ (x:y = dfrac{{% {m_C}}}{{12}}:dfrac{{% {m_H}}}{1})

Giải chi tiết:

%H = 14,29%

Gọi công thức đơn giản nhất của X là CxHy

⟹ (x:y = dfrac{{% {m_C}}}{{12}}:dfrac{{% {m_H}}}{1} = dfrac{{85,71}}{{12}}:dfrac{{14,29}}{1} = 1:2)

Vậy CTĐGN của X là CH2.

Đáp án D

Ý kiến của bạn