Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Phân tử ADN ở vùng nhân của E.Coli có tổng số là 3450 liên k

Phân tử ADN ở vùng nhân của E.Coli có tổng số là 3450 liên k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử ADN ở vùng nhân của E.Coli có tổng số là 3450 liên kết hidro. Trên mạch 1 có số lượng nu loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nu loại A trên mạch đó. Số lượng nu loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Xác định phương án trả lời sai:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

G1 = X1 = 3A1 và A2 = T1 = 5A1

Do đó: A = T = A1 + T1 = 6A1

G = X = 6A1

Số liên kết hidro: 2A + 3G = 12A1 + 18A1 = 30A1 = 3450 => A1 = 115

Mạch 2 có số nu các loại : A2 = 5 x 115 = 575, T2 = A1 = 115. Do đó A sai

Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần lấy của môi trường: A = X = 6A1 x 3 = 2070 nu

Số liên kết hóa trị : 6A1 x 4 – 2 = 2758

Số nu từng loại : A = T = G = X = 6A1 = 690

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn