Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử ankan chỉ có liên kết đơn đôi ba cho nhận Giải

Phân tử ankan chỉ có liên kết đơn đôi ba cho nhận Giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử ankan chỉ có liên kết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa về ankan.

Giải chi tiết:

Ankan thuộc loại hiđrocacbon no nên phân tử chỉ có liên kết đơn.

Đáp án A

Ý kiến của bạn