Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử khối của NO2 là 47 45 46 48 Giải chi tiếtMNO2 =

Phân tử khối của NO2 là 47 45 46 48 Giải chi tiếtMNO2 =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử khối của NO2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

({M_{N{O_2}}} = {M_N} + 2.{M_O})

Giải chi tiết:

({M_{N{O_2}}} = {M_N} + 2.{M_O}) = 14 + 2.16 = 46.

Đáp án C

Ý kiến của bạn