Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân tử mARN trưởng thành có chiều dài là 408 nm có tỉ lệ cá

Phân tử mARN trưởng thành có chiều dài là 408 nm có tỉ lệ cá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phân tử mARN trưởng thành có chiều dài là 408 nm có tỉ lệ các loại nucleotit là A: U:G:X = 4 : 2 :3 :1 và mã kêt thúc là UGA . Khi tổng hợp một chuỗi polipeptit . Số nucleotit có ở các đối mã của tARN loại A, U,G,X lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

408 nm = 4080 AO

Xét phân tử mARN trưởng thành có số lượng nucleotit là :

4080 : 3,4 = 1200 

Số lượng nucleotit từng loại là : 

A= 1200: 10 x 4 = 480

U = 1200 : 10 x 2 = 240

G = 2400 : 10 x 3 = 360

X = 2400 : 10 x 1 = 120

Số lượng các nucle otit có ở các đối mã của tARN là : 

U(tARN) = A(mARN) – 1 = 479 

A(tARN)= U(mARN)– 1 = 240 – 1 = 239 

G(tARN) = X(mARN) = 120 

X(tARN) = G(mARN) - 1 = 360 – 1 = 359 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn